18-60+ ετών Φορτοεκφορτωτές

18-60+ ετών Φορτοεκφορτωτές

Το ΚΕΚ Κακούρη λαμβάνοντας υπόψη τις νέες ρυθμίσεις του κλάδου των Φορτοεκφορτωτών Ξηράς – Λιμένος και έχοντας στόχο την επαγγελματική κατάρτιση τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες μεθόδους των φορτοεκφορτωτικών εργασιών, συμμετέχει στο πρόγραμμα θέματος για την παροχή της προβλεπόμενης εκπαίδευσης.

Όλες οι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 4092/2012, ΦΕΚ 1110/2013) φορτοεκφορτωτικές εργασίες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης (όπως για παράδειγμα είναι οι κεντρικές αγορές, τα λιμάνια κ.λπ.) εκφόρτωσης, μεταφοράς και στοιβασίας των εμπορευμάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων, διενεργούνται από εργαζομένους που είναι εφοδιασμένοι με τη βεβαίωση εγγραφής (αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος) στο Εθνικό Μητρώο Εκφορτωτών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (ΦΕΚ 1225/2013, ΦΕΚ 1230/2013)

Το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, έχει συσταθεί με σκοπό να αποτελέσει κόμβο πιστοποίησης των προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος. Το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών αποτελείται από το Μητρώο Α΄ (Εισαγωγικό) και το Μητρώο Β΄.

Οι Ωφελούμενοι της παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι (ομάδα στόχος):

 • Α. Οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτ[ες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Α΄ του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών που τηρείται στη Διεύθυνση Αμοιβής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και πρόνοιας
 • Β. Οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Β του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών,
 • Γ. Οι απασχολούμενοι φορτοεκφορτωτές που πληρούν τις προϋποθέσεις για απευθείας εγγραφή στο μητρώο Β (Εντάσσονται απευθείας με την υποβολή αίτησης στο Μητρώο Β΄, χωρίς κατάρτιση – πιστοποίηση) οι παρακάτω κατηγορίες:
 • Οι εφοδιασμένοι νομίμως, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου 4092 (12/11/12), με βιβλιάρια επαγγελματικής ταυτότητας φορτοεκφορτωτή ξηράς ή λιμένος
 • Όσοι έχουν ήδη αναγγελθεί και έχουν καταθέσει τα νόμιμα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις Επιτροπές Ρύθμισης Φορτοεκφορτώσεων Ξηράς ή στις Επιτροπές Ρύθμισης Φορτοεκφορτώσεων Λιμένος ή έχει περάσει άπρακτη η τρίμηνη αποκλειστική προθεσμία.
 • Οι απασχολούμενοι ως χειριστές μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4093/2012 και μέχρι τη στιγμή δημοσίευσης του ΦΕΚ 1110-9/5/13, εκτελοσαν φορτοεκφορτωτικές εργασίες (βεβαίωση είδους προϋπηρεσίας)
 • Οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές που δεν εντάσσονται στις παραπάνω περιπτώσεις, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4093/2012 (12/11/12) και μέχρι τη στιγμή δημοσίευσης του ΦΕΚ 1110-9/5/13, εκτελούσαν φορτοεκφορτωτικές εργασίες (βεβαίωση είδους προϋπηρεσίας & χρόνου τουλάχιστον 150 ενσήμων).

Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση δεξιοτήτων σύμφωνα με το πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του φορτοεκφορτωτή

Η Δράση περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών σε επαγγελματικές δεξιότητες βάσει του πιστοποιημένου επαγγελματικού περιγράμματος του φορτοεκφορτωτή με e-learning (Δειγμα πατήστε εδώ)
 • Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης 30 ωρών των ωφελουμένων εντός των δομών κατάρτισης, με τη μορφή case studies

Η Δράση παρέχει στον εργαζόμενο:

 • Σύγχρονη κατάρτιση 150 ωρών (θεωρία & πρακτική), βάση του επαγγελματικού περιγράμματος του φορτοεκφορτωτή (πατήστε εδώ).
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης του ειδικού προγράμματος «Υγεία & Ασφάλεια της Φορτοεκφορτωτικής Εργασίας» η οποία απαιτείται για την ένταξη στο Μητρώο Α΄ του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης του προγράμματος «Φορτοεκφορτωτής Ξηράς Λιμένος», η οποία απαιτείται για την πιστοποίηση και ένταξη στο Μητρώο Β΄ του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας για την συμμετοχή στην εκπαίδευση, είναι δυνατόν μεταξύ άλλων να εξασφαλισθούν και κατά περίπτωση οι απαραίτητες συνθήκες και εξοπλισμός δωρεάν για την αδιάλλειπτο παρακολούθηση της από το σωματείο και τα μέλη του ( H/Y, notebooks κλπ).

Σύνολο Ωφελουμένων: 3.300 εργαζόμενοι από 18 έως 60 ετών

Φόρμα ενημέρωσης αποτελεσμάτων

Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Αν έχετε υποβάλλει αίτηση για να συμμετάσχετε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα.

Share

Υπόλοιπα Προγράμματα

Voucher για 15000 ανέργους 18-24 σε κλάδους αιχμής

Νέο πρόγραμμα Voucher για 15000 ανέργους 18-24 σε κλάδους αιχμής

Ενεργή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους ανέργους.

Voucher 18-24 ετών

Ανακοινώθηκε το νέο voucher για 12.000 ωφελούμενους 18-24 ετών

Voucher 25-29 ετών

Αποτελέσματα Voucher για 30000 ωφελούμενους 25-29 ετών

Voucher 29-64 ετών

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των ανέργων, κυρίως με χαμηλά τυπικά προσόντα και δεξιότητες, μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πιστοποίησης και απασχόλησης.

Voucher υγείας 18-60+ ετών

Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το πρώτοβάθμιο εθνικό δίκτυο υγείας

Voucher 18-55+ ετών δημοσιογράφοι

Training Voucher (Επιταγές Κατάρτισης) άνεργων δημοσιογράφων

18-29 ετών Τουρισμός

Το νέο πρόγραμμα επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας νέων 18-29 ετών στον τουριστικό κλάδο είναι γεγονός!

Ο ΟΑΕΔ πρόκειται να υλοποιήσει από τις αρχές του 2015 «Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για ανέργους νέους έως 24 ετών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων».