Πρόγραµµα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειµερινή περίοδο 2015-2016

 

υποβάλλουν αιτήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 18-12-2015 και ώρα 10η πρωϊνή έως τις
16-02-2016 και ώρα 12η μεσημβρινή στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ
www.oaed.gr, στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Υποβολλή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 18-12-2015 και ώρα 10η πρωϊνή έως τις 16-02-2016 και ώρα 12η μεσημβρινή στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ , στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πλαίσιο ένταξης - χρηµατοδότηση

Το πρόγραµµα υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρµογής των παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του Ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91/Α/20-05-1985), οι οποίες ορίζουν:

«Ο ΟΑΕ∆ µπορεί να επιδοτεί ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά, εφόσον συνεχίζουν την απασχόληση εργαζοµένων και κατά την περίοδο περιορισµού ή αναστολής της δραστηριότητάς τους. Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετική αίτηση στον ΟΑΕ∆, ο οποίος ανάλογα µε την περιοχή όπου λειτουργούν, τον αριθµό του προσωπικού που απασχολούν, την κατηγορία στην οποία υπάγονται και άλλα συναφή κριτήρια, καταρτίζει πίνακα των επιχειρήσεων που σύµφωνα µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας κρίνει ότι πρέπει να επιδοτηθούν. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που εκδίδονται µετά από γνώµη του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆ καθορίζονται οι επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή των επιδοτήσεων, το ύψος της επιδότησης και


κάθε άλλη λεπτοµέρεια. Το ύψος της επιδότησης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από τα ποσά των επιδοµάτων ανεργίας που θα κατέβαλλε ο ΟΑΕ∆ στους εργαζοµένους στην επιχείρηση αν έπαυαν να απασχολούνται κατά τη διάρκεια του περιορισµού ή της αναστολής της δραστηριότητας της επιχείρησης».

 

Το κόστος υλοποίησης του προγράµµατος θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό του ΟΑΕ∆ στον οποίο έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2493. Η µέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 600.000,00 ευρώ.

 

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται χορηγούνται βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει µια επιχείρηση βάσει της παρούσας ΚΥΑ, αθροιζόµενη µε οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση1 (Καν.1998/2006) έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγείται σε µια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τοµέα των οδικών µεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών.

Ως ηµεροµηνία λήψης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ηµεροµηνία της εγκριτικής απόφασης, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 3 του Καν.1407/20132.

 

Επισηµαίνεται ότι, στην περίπτωση που η ενδιαφερόµενη επιχείρηση η οποία υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής στο πρόγραµµα είναι «ενιαία» τότε στον ως άνω έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που έχουν λάβει οι ενιαίες µε την αιτούσα επιχειρήσεις.

Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαµβάνονται, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον µία από τις ακόλουθες σχέσεις µεταξύ τους:

α) µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,

β) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των

µελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του καταστατικού της τελευταίας,

γ) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύµβασης που έχει συνάψει µε αυτήν ή δυνάµει ρήτρας του καταστατικού της αυτής της τελευταίας και

δ) µια επιχείρηση που είναι µέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει µόνη της, βάσει συµφωνίας που έχει συνάψει µε άλλους µετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

∆ικαιούχοι και προϋποθέσεις συµµετοχής

Στο πρόγραµµα διατήρησης θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές µονάδες µπορούν να υπαχθούν οι κάθε µορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή/και ξενοδοχειακές µονάδες, οι οποίες θα υποβάλουν  αίτηση  υπαγωγής  στο  πρόγραµµα  και  λειτουργούν  εκτός  της


1 Για τον έλεγχο του de minimis θα σωρεύονται ενισχύσεις που εντάσσονται στον Καν. 1998/2006 για εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά.

2 Η παρ. 4 του άρθρου 3 του Καν. 1407/2013 ορίζει ότι: «Η ενίσχυση ήσσονος σηµασίας θεωρείται ότι χορηγείται κατά τον χρόνο παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του έννοµου δικαιώµατος λήψης της ενίσχυσης σύµφωνα µε το εφαρµοστέο εθνικό νοµικό καθεστώς ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία καταβολής της ενίσχυσης ήσσονος σηµασίας στην επιχείρηση».


περιφέρειας της τέως ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης και του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης,

Β) έχουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ, και

Γ) Είναι εποχικές, είχαν διακόψει τη συνεχόµενη λειτουργία τους τουλάχιστον για δύο έτη, κατά την προηγούµενη πενταετία (2010-2014), και συγκεκριµένα την χρονική περίοδο από 1η Νοεµβρίου µέχρι 29η Φεβρουαρίου, εκτός εάν µετείχαν σε ένα τουλάχιστον από τα προηγούµενα προγράµµατα διατήρησης θέσεων εργασίας για τη χειµερινή περίοδο ή είναι νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (άρχισαν δηλαδή να λειτουργούν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά), οπότε θα πρέπει να διέκοψαν την συνεχόµενη λειτουργία τους κατά το προηγούµενο έτος (2014) πριν την 1η Νοεµβρίου.

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που άρχισαν να λειτουργούν από την 1η Νοεµβρίου 2014 και µετά, δεν επιχορηγούνται.

∆) Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι για τους οποίους θα ζητήσουν να επιχορηγηθούν, να δικαιούνται επίδοµα τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη του χρονικού διαστήµατος της επιµήκυνσης.

 

 

∆εν υπάγονται :

 

  • Στο πρόγραµµα δεν µπορεί να επιχορηγηθεί ξενοδοχειακή επιχείρηση ή/και ξενοδοχειακή µονάδα για το προσωπικό της, το οποίο πριν την 1η Νοεµβρίου 2015 είχε συνεχόµενη δωδεκάµηνη απασχόληση στην ίδια ή/ και σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση.

 

  • Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις, που στην εταιρική τους σύνθεση συµµετέχουν εξωχώριες εταιρείες.

 

  • Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεµεί ανάκτηση προηγούµενων κρατικών ενισχύσεων. Είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχειρήσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση διακοπής µε αναζήτηση αναλογούντος ποσού ή απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης εφόσον προσκοµίσουν ταµειακό παραστατικό πληρωµής δικαιούχου, από το οποίο προκύπτει ότι έχουν εξοφλήσει ή εξακολουθούν και καταβάλλουν τις τυχόν δόσεις.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

∆ιαδικασία υπαγωγής δικαιούχων

3.1    Η ενδιαφερόµενη ξενοδοχειακή επιχείρηση ή ξενοδοχειακή µονάδα οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στο ΚΠΑ2 στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει, εντός 60 ηµερών από τη δηµοσίευση της παρούσας ∆ηµόσιας Πρόσκλησης, µέσω της ιστοσελίδας του Οργανισµού (www.oaed.gr).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η  ενδιαφερόµενη ξενοδοχειακή επιχείρηση να είναι εγγεγραµένος χρήστης στο  πληροφοριακό σύστηµα (portal) του ΟΑΕ∆ και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε  αυτό (Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό).

Στην περίπτωση που µια ξενοδοχειακή επιχείρηση (π.χ. Ανώνυµη Εταιρεία) διατηρεί σε λειτουργία περισσότερες ξενοδοχειακές µονάδες, θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστά αίτηση υπαγωγής για κάθε µία ξενοδοχειακή µονάδα που αιτείται να επιχορηγηθεί και να την αποστείλει στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) στην αρµοδιότητα της οποίας ανήκει η κάθε ξενοδοχειακή µονάδα.

Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση που η επιχείρηση επιθυµεί να ενταχθεί για τα  υποκαταστήµατα / ξενοδοχειακές µονάδες της, τότε οι κωδικοί πρόσβασης που θα  χρησιµοποιήσει κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για την πρόσληψη  επιχορηγούµενων ανέργων σε αυτά, είναι ο κλειδάριθµος του υποκαταστήµατος ή  της ξενοδοχειακής µονάδας της επιχείρησης.


Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόµενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δεν είναι  εγγεγραµµένοι χρήστες στο Πληροφοριακό Σύστηµα (portal) του  Οργανισµού τότε θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕ∆ (ΚΠΑ2) στην  αρµοδιότητα  της οποίας ανήκει  η ξενοδοχειακή  επιχείρηση  ή  η ξενοδοχειακή

µονάδα και αν προσκοµίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για την έκδοση  κλειδαρίθµου προκειµένου στη συνέχεια να υποβάλουν ηλεκτρονική  αίτηση για την υπαγωγή στο ανωτέρω πρόγραµµα:

  1. Οι ατοµικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος.
  2. Τα νοµικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η µετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης. Επίσης, η επιχείρηση πρέπει να αναφέρει υποχρεωτικά τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης και µόνο τα – τυχόν- νοµικά πρόσωπα που είναι εταίροι ή µέτοχοι της επιχείρησης από 20% και άνω, ανεξαρτήτως εάν τα νοµικά πρόσωπα της επιχείρησης είναι µέτοχοι ή εταίροι εντός ή εκτός της Ελληνικής επικράτειας, προκειµένου να γίνει η σώρευση των κρατικών ενισχύσεων.

 

Η ανωτέρω διαδικασία µπορεί να διενεργηθεί από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.

 

Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήµατα τότε κατά την έκδοση του κλειδάριθµου θα πρέπει να δηλώνονται και να καταχωρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (δ/νση, τηλ., email, ΑΦΜ κλπ) κάθε υποκαταστήµατος της.

 

3.2   Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν.1599/1986, όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαµβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τις προβλεπόµενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συµπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης.

 

3.3    Ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) προβαίνει άµεσα στην έκδοση της  εγκριτικής απόφασης, για το σύνολο των ατόµων που αιτείται να επιχορηγηθεί η ξενοδοχειακή επιχείρηση ή ξενοδοχειακή µονάδα στην οποία θα προσδιορίζεται ο ακριβής αριθµός των ατόµων για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση, στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης ήσσονος σηµασίας (de minimis). Συγκεκριµένα:

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Κεφ. Β της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, όπως διατυπώνεται στο µε αριθµ. 237/Α/5-12-2012 ΦΕΚ, µε το οποίο θεσµοθετήθηκε επιχειρησιακά το Πληροφοριακό Σύστηµα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων, κάθε φορέας, εν προκειµένω ο ΟΑΕ∆, που πρόκειται να χορηγήσει µία ενίσχυση Ήσσονος Σηµασίας λαµβάνει από την οικεία επιχείρηση δήλωση σχετικά µε τις τυχόν άλλες ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που έλαβε κατά τη διάρκεια του οικείου έτους και κατά τα δύο προηγούµενα έτη και εξακριβώνει προσεκτικά ότι η νέα ενίσχυση ήσσονος σηµασίας δεν οδηγεί σε υπέρβαση του ανώτατου ορίου που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας.

Όσον αφορά την έννοια της τριετίας όταν εξετάζεται η έγκριση µίας ενίσχυσης de minimis, π.χ. στις 31/01/2016 τότε ελέγχονται οι ενισχύσεις που έχουν εγκριθεί για την επιχείρηση τα έτη 2014 , 2015 και 2016 µέχρι τις 31-01-2016.

Ο έλεγχος αυτός γίνεται πριν την έγκριση της νέας ενίσχυσης και λαµβάνονται υπ΄ όψιν το σύνολο των ενισχύσεων που έχει λάβει η –ενιαία- επιχείρηση µέχρι εκείνη τη στιγµή αθροιζόµενης και της υπό έγκριση ενίσχυσης. Εάν το σύνολο δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ τότε µπορεί να χορηγηθεί και η εξεταζόµενη ενίσχυση, διαφορετικά δεν χορηγείται καθόλου ούτε κατά τµήµα της. Σε περίπτωση που οι εταίροι ή µέτοχοι της επιχείρησης είναι φυσικά πρόσωπα, τότε η επιχείρηση  δεν  τα  δηλώνει  στην  ηλεκτρονική  της  αίτηση,  διότι  στο  πλαίσιο


εφαρµογής του Καν. 1407/2013 όπου εντάσσονται οι ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του παρόντος προγράµµατος, δεν εξετάζεται η σύνδεση των επιχειρήσεων

µέσω φυσικών προσώπων και δεν σωρεύονται οι ενισχύσεις σε φυσικά πρόσωπα. Ως  ενισχύσεις  προγενέστερες  της  εξεταζόµενης  που  έχει  λάβει  η  επιχείρηση θεωρούνται  οι  εγκριτικές  αποφάσεις/αποφάσεις  υπαγωγής/συµβάσεις  /ή  όποια άλλη απόφαση προβλέπεται στο θεσµικό πλαίσιο της δράσης ενίσχυσης µε τις οποίες χορηγήθηκαν οι ενισχύσεις de minimis που έχει ήδη λάβει, οι οποίες  θεωρείται ότι χορηγήθηκαν κατά τη χρονική στιγµή έγκρισης τους.

Ειδικότερα:

-Εγκριτικές αποφάσεις για τις οποίες κατά την χρονική στιγµή της εξέτασης της  νέας ενίσχυσης έχει εκδοθεί οριστική απόφαση ανάκλησης/απένταξης και ο επενδυτής δεν έχει πλέον κανένα δικαίωµα σε αυτές δεν συνυπολογίζονται.

-Εγκριτικές αποφάσεις για τις οποίες κατά τη χρονική στιγµή της εξέτασης της νέας  ενίσχυσης υπάρχει µείωση της τελικά χορηγούµενης ενίσχυσης σε σχέση µε την αρχικά εγκεκριµένη µε σχετική οριστική διοικητική πράξη του φορέα που την χορήγησε και ο επενδυτής δεν έχει πλέον κανένα δικαίωµα για το υπόλοιπο ποσόν, τότε για την σώρευση υπολογίζεται το τελικό µειωµένο ποσόν.

Εποµένως το σύνολο των προϋποθέσεων ελέγχεται κατά τη στιγµή εξέτασης της χορήγησης της νέας ενίσχυσης οπότε θα πρέπει  να εξακριβώνεται ότι  η νέα ενίσχυση ήσσονος σηµασίας δεν οδηγεί σε υπέρβαση του ανώτατου ορίου των

200.000 ευρώ για περίοδο τριών οικονοµικών ετών.

Η όλη ως άνω αναφεροµένη διαδικασία γίνεται παράλληλα µε την χρήση του συστήµατος ώστε ο φορέας αφενός να µπορεί να διασταυρώσει τα αληθή της υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου και αφετέρου να ενηµερώνει τα Πληροφοριακό Σύστηµα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων ΑΜΕΛΛΗΤΙ µετά την έγκριση, ώστε η πληροφορία να είναι διαθέσιµη άµεσα σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.

Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσού, τότε ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας

θα προβαίνει στην έκδοση απορριπτικής απόφασης.

 

3.4 Στην συνέχεια το αρµόδιο ΚΠΑ2 καλεί την επιχείρηση µέσω αποδεδειγµένης πρόσκλησης – κοινοποίησης (ηλεκτρονικής ή εγγραφής), να προσέλθει για να παραλάβει την εγκριτική απόφαση.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν προσέλθει εντός (30) ηµερών από την  ηµεροµηνία ενηµέρωσης της, τότε ο Προϊστάµενος του ΚΠΑ2 θα προβαίνει στην  έκδοση απόφασης ανάκλησης.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Χρονικό διάστηµα επιµήκυνσης

Το χρονικό διάστηµα λειτουργίας της εποχικής ξενοδοχειακής επιχείρησης και διατήρησης των θέσεων εργασίας για το οποίο µπορούν να επιχορηγηθούν οι διατηρούµενες θέσεις ορίζεται από την 1η Νοεµβρίου 2015, δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις µήνες και σε καµία περίπτωση πέραν της 29ης Φεβρουαρίου 2016.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Ποσό επιχορήγησης και όροι του προγράµµατος

5.1     Οι ηµέρες επιχορήγησης της ξενοδοχειακής επιχείρησης δεν µπορούν να  υπερβαίνουν τον αριθµό των ηµερήσιων επιδοµάτων ανεργίας που δικαιούται ο  ξενοδοχοϋπάλληλος κατά την έναρξη του χρονικού διαστήµατος επιµήκυνσης της  λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης και αφαιρούνται από την επιδότηση της  ανεργίας που δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος,

Το ποσό της επιχορήγησης κατά το χρονικό διάστηµα της επιµήκυνσης είναι ίσο µε το ηµερήσιο επίδοµα ανεργίας, που δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος για κάθε


ηµέρα ασφάλισης του, µε ανώτερο όριο τις 25 ηµέρες ανά µήνα και τις 100 ηµέρες για όλο το χρονικό διάστηµα της επιµήκυνσης.

Στην περίπτωση που ο επιχορηγούµενος εργαζόµενος (ωφελούµενος) πραγµατοποιήσει περισσότερες από 25 ηµέρες ασφάλισης σε ένα µήνα της επιµήκυνσης, θα καταχωρηθούν στη σχετική αναλυτική κατάσταση των εργαζοµένων µόνο 25 για το µήνα αυτό, χωρίς οι υπόλοιπες να καταχωρηθούν στον ίδιο ή στον επόµενο µήνα.

Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση που ο εργαζόµενος δεν είχε συµπληρώσει τον απαιτούµενο για την επιδότηση της ανεργίας του αριθµό ηµεροµισθίων, κατά την έναρξη του χρονικού διαστήµατος της επιµήκυνσης, τότε ο δικαιούχος (ξενοδοχειακή επιχείρηση) δεν µπορεί να επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος για τον συγκεκριµένο υπάλληλο.

 

 

5.2      Ο ξενοδοχοϋπάλληλος, µετά τη λήξη της επιµήκυνσης και αφού δεν απασχολείται πλέον στην ξενοδοχειακή επιχείρηση, δύναται να λάβει τα ηµερήσια επιδόµατα ανεργίας που δικαιούνταν κατά την έναρξη της επιµήκυνσης µειωµένα κατά τις ηµέρες ασφάλισης που πραγµατοποίησε κατά το χρονικό διάστηµα επιµήκυνσης της λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης.

Η επιδότηση του ξενοδοχοϋπαλλήλου δεν είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιχορήγηση της επιχείρησης, η οποία µπορεί να επιχορηγηθεί και στην περίπτωση που ο ξενοδοχοϋπάλληλος δεν ασκήσει για οποιοδήποτε λόγο, µετά τη λήξη της επιµήκυνσης, το δικαίωµα που είχε για επιδότηση κατά την έναρξή της.

 

5.3      Η δικαιούχος ξενοδοχειακή επιχείρηση, κατά το χρονικό διάστηµα της επιµήκυνσης, µπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του εργαζόµενου, που είτε δεν θα αποδεχθεί να απασχοληθεί σε αυτήν ή θα σταµατήσει για οποιοδήποτε λόγο την εργασία του κατά το χρονικό διάστηµα της επιµήκυνσης, µε άνεργο ξενοδοχοϋπάλληλο άλλης ξενοδοχειακής µονάδας της ίδιας ξενοδοχειακής επιχείρησης ή από άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση και να επιχορηγηθεί για αυτόν, εφόσον όµως ο άνεργος ξενοδοχοϋπάλληλος είχε συµπληρώσει τον απαιτούµενο αριθµό ηµερών επιδότησης κατά το χρονικό διάστηµα έναρξης της επιµήκυνσης.

 

5.4    Η αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) διενεργεί, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, διοικητικό και επιτόπιο (όπου απαιτείται) έλεγχο λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης ή της ξενοδοχειακής µονάδας κατά το χρονικό διάστηµα της επιµήκυνσης των εργασιών της και συντάσσει σχετική έκθεση διοικητικού και επιτόπιου (όπου απαιτείται) ελέγχου. Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι του προγράµµατος, θα προβαίνει σε απόφαση ανάκλησης της υπαγωγής.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

∆ιαδικασία για την καταβολή της επιχορήγησης

6.1   Υποβολή αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης

Η επιχορηγούµενη δικαιούχος ξενοδοχειακή επιχείρηση υποβάλει εντός 60 ηµερών

µετά τη λήξη του τελευταίου µήνα της επιµήκυνσης στο ΚΠΑ2 του ΟΑΕ∆ που ανήκει η ξενοδοχειακή µονάδα, την αίτηση καταβολής επιχορήγησης επισυνάπτοντας τα εξής δικαιολογητικά:

 

α) Αναλυτική κατάσταση των -εποχικών- ξενοδοχοϋπαλλήλων που απασχόλησαν,

µε τον αριθµό των ηµερών ασφάλισης για καθένα τους, κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήµατος της επιµήκυνσης.

Πιο συγκεκριµένα η κατάσταση - πίνακας αποτελείται από 9 στήλες, οι οποίες είναι οι εξής:

1η στήλη: αύξων αριθµός

2η στήλη: Επώνυµο ξενοδοχοϋπαλλήλου 3η στήλη: Όνοµα ξενοδοχοϋπαλλήλου


4η στήλη: Αριθµός µητρώου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

5η στήλη (συµπληρώνεται από την Υπηρεσία): Ηµέρες ασφάλισης κατά το τελευταίο (πριν από το χρονικό διάστηµα έναρξης της επιµήκυνσης) 12µηνο, 14µηνο ή διετία.

6η στήλη (συµπληρώνεται από την Υπηρεσία): Ηµέρες τακτικής επιδότησης ανεργίας που θα δικαιούταν ο ξενοδοχοϋπάλληλος κατά την έναρξη του χρονικού

διαστήµατος της επιµήκυνσης

7η στήλη (συµπληρώνεται από την Υπηρεσία): Ηµέρες ασφάλισης κατά το χρονικό διάστηµα της επιµήκυνσης (ηµέρες επιχορήγησης της εποχικής ξενοδοχειακής επιχείρησης)

8η στήλη: -τυχόν- Παρατηρήσεις

9η στήλη : στήλη της υπεύθυνης δήλωσης µε τις υπογραφές των εποχικών ξενοδοχοϋπαλλήλων ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση ή παραστατικά σύµφωνα µε τα οποία θα αποδεικνύεται η πληρωµή αυτών. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν οι υπογραφές των εργαζοµένων, είναι δυνατόν να υποβληθούν τα παραστατικά πληρωµής των εργαζοµένων (υπογεγραµµένες µισθοδοτικές καταστάσεις, αντίγραφα λογαριασµών µισθοδοσίας κλπ).

 

β) Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.∆.), οι οποίες µπορούν να υποβληθούν και σε οπτικό δίσκο, συνοδευµένες µε υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εµπεριέχονται είναι αληθή.

 

γ) Γραµµάτια είσπραξης ή βεβαίωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών για το επιχορηγούµενο προσωπικό στα οικεία ασφαλιστικά ταµεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

-    Αντίγραφα των γραµµατίων κατάθεσης (αν η καταβολή έγινε σε Τράπεζα) ή των προσωρινών γραµµατίων είσπραξης (αν η καταβολή έγινε π.χ. σε Υποκ/µα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), που αντιστοιχούν στις µηνιαίες εισφορές, τις οποίες είναι υποχρεωµένος ο εργοδότης να καταβάλει για τους µήνες που αναφέρονται στη χρονική περίοδο της επιµήκυνσης.)

-    Σε περίπτωση που επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τους εναλλακτικούς τρόπους συναλλαγής για την απόδοση των ασφαλιστικών τους εισφορών (π.χ. Internet Banking, Phone Banking) τότε θα πρέπει να προσκοµίσουν αντίγραφο συναλλαγής πληρωµής όπου αναγράφεται η ένδειξη «ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ», «ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΗ», «ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ» και Υπεύθυνη

δήλωση ότι τα αναγραφόµενα είναι ακριβή και αληθή.

Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθµιση των οφειλών της προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς, για να είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης θα πρέπει η ρύθµιση να έχει κατατεθεί εµπρόθεσµα, δηλαδή εντός 60 ηµερών από τη λήξη του τελευταίου µήνα της επιµήκυνσης και στην απόφαση ρύθµισης να συµπεριλαµβάνεται το κρίσιµο χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητά να επιχορηγηθεί η επιχείρηση και εφόσον οι δόσεις καταβάλλονται κανονικά. Σε περίπτωση που η ρύθµιση δεν είναι ενήµερη, η αξίωση για καταβολή της επιχορήγησης θα απορρίπτεται, µε την έκδοση απόφασης παραγραφής από τον Προϊστάµενο του ΚΠΑ2.

Εάν η Υπηρεσία κρίνει ότι τα παραπάνω στοιχεία χρήζουν περαιτέρω έρευνας, ενδείκνυται να τα διασταυρώσει και µε την αρµόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή του οικείου ασφαλιστικού φορέα κύριας ή και επικουρικής ασφάλισης.

 

δ) Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστηµα ΙΚΑ- Σ.ΕΠ.Ε. –ΟΑΕ∆ (Έντυπο Ε4 – ετήσιος πίνακας κατάστασης προσωπικού) καθώς και το τυχόν Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσληψης του επιδοτούµενου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συµπληρωµατικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης).


Ο δικαιούχος (εποχική ξενοδοχειακή επιχείρηση) υποβάλει στο κατά τόπο αρµόδιο για την επιδότηση του ξενοδοχοϋπαλλήλου γραφείο ασφάλισης του ΚΠΑ2 την ανωτέρω αναλυτική κατάσταση των εργαζοµένων µε συµπληρωµένες τις στήλες 1η έως 4η µαζί µε τη «βεβαίωση εργοδότη» ή µε τα ασφαλιστικά βιβλιάρια των εργαζοµένων της τελευταίας διετίας. Ο αρµόδιος υπάλληλος του ΚΠΑ2 συµπληρώνει τις στήλες 5η έως 6η βάσει της «βεβαίωσης εργοδότη» ή των ασφαλιστικών βιβλιαρίων, στα οποία σηµειώνει το χρονικό διάστηµα που έχει αιτηθεί για να επιχορηγηθεί η ξενοδοχειακή επιχείρηση λόγω επιµήκυνσης και κατόπιν τα επιστρέφει στον δικαιούχο (εποχική ξενοδοχειακή επιχείρηση).

Κατόπιν το γραφείο ασφάλισης, αφού έχει ελέγξει ποιοι ξενοδοχοϋπάλληλοι  δικαιούνται επιδότηση τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη της επιµήκυνσης, διαβιβάζει άµεσα τη συµπληρωµένη κατάσταση των εργαζοµένων στο αρµόδιο για την επιχορήγηση της ξενοδοχειακής επιχείρησης γραφείο απασχόλησης του ΚΠΑ2. Το γραφείο απασχόλησης που είναι αρµόδιο για την επιχορήγηση της εποχικής ξενοδοχειακής επιχείρησης συµπληρώνει την 7η στήλη, βάσει της «βεβαίωσης εργοδότη» µε τις ηµέρες ασφάλισης κατά το χρονικό διάστηµα της επιµήκυνσης την οποία προσκοµίζει ο δικαιούχος (ξενοδοχειακή επιχείρηση).

 

Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση που ένας ξενοδοχοϋπάλληλος δεν  δικαιούται επίδοµα τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη του χρονικού  διαστήµατος της επιµήκυνσης, η εποχική ξενοδοχειακή επιχείρηση  (δικαιούχος) δεν µπορεί να επιχορηγηθεί για τον συγκεκριµένο  ξενοδοχοϋπάλληλο. Επίσης στην περίπτωση που κανένας από τους  ξενοδοχοϋπαλλήλους, για τους οποίους η ξενοδοχειακή επιχείρηση έχει  αιτηθεί την επιχορήγηση, δεν δικαιούται επίδοµα τακτικής ανεργίας κατά  την έναρξη του χρονικού διαστήµατος της επιµήκυνσης, τότε η  ξενοδοχειακή επιχείρηση δεν µπορεί να επιχορηγηθεί στα πλαίσιο του  παρόντος προγράµµατος.

 

Επίσης σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής της αίτησης ή και των απαραίτητων δικαιολογητικών για καταβολή της επιχορήγησης, που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, περάν της προθεσµίας των 60 ηµερών από τη λήξη του τελευταίου

µήνα της επιµήκυνσης, τότε η αξίωση για καταβολή της επιχορήγησης, θα παραγράφεται µετά από σχετική απόφαση του Προϊσταµένου του ΚΠΑ2.

Είναι δυνατή η επιµήκυνση της ως άνω προθεσµίας κατά εξήντα (60) ηµέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης και σχετική απόφαση του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας.

 

6.2   Καταβολή της επιχορήγησης

Η αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) ύστερα από τον σχετικό έλεγχο των ηµερών ασφάλισης του επιχορηγούµενου προσωπικού µέσω του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, συµπληρώνει την κατάσταση των εργαζοµένων υπολογίζοντας και το ποσό της επιχορήγησης.

Στη συνέχεια διαβιβάζει τη σχετική αίτηση επιχορήγησης µαζί µε την κατάσταση των εργαζοµένων στη ∆/νση Απασχόλησης της ∆ιοίκησης του ΟΑΕ∆. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΑΕ∆ µετά από σχετική εισήγηση της ∆/νσης Απασχόλησης, διατυπώνει γνώµη προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, στην οποία θα καθορίζονται ονοµαστικά οι επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν και το ύψος της επιδότησης ανά επιχείρηση για την οριζόµενη κάθε φορά χρονική περίοδο.

Σε περίπτωση που ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης δεν ανταποκριθεί και δεν προσέλθει στην Υπηρεσία, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας (3 µήνες) τότε το ποσό θα παραγράφεται µετά από σχετική απόφαση του Προϊσταµένου του ΚΠΑ2.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Επιδότηση ανεργίας ξενοδοχοϋπαλλήλου

Το γραφείο ασφάλισης  του ΚΠΑ2, που είναι  αρµόδιο για την επιδότηση του ξενοδοχοϋπαλλήλου,  εξετάζει  µε  βάση  την  προαναφερθείσα  σηµείωση  στη

«βεβαίωση εργοδότη» του ξενοδοχοϋπαλλήλου, αν απασχολήθηκε κατά το χρονικό διάστηµα της επιµήκυνσης. Στην περίπτωση που απασχολήθηκε τότε θα του καταβάλει τα επιδόµατα ανεργίας σύµφωνα µε τον παραπάνω υπολογισµό (ηµερήσια  επιδόµατα  που  θα  δικαιούνταν  κατά  την  έναρξη  της  επιµήκυνσης

µειωµένα κατά τον αριθµό των ηµερών εργασίας/ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκαν σε αυτήν και για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η δικαιούχος εποχική ξενοδοχειακή επιχείρηση). Επιπλέον θα γνωστοποιήσει τη σχετική απόφαση στον αρµόδιο για την επιχορήγηση της επιχείρησης γραφείο απασχόλησης, που τη διατηρεί στο φάκελο της επιχορήγησής της. Στη συνέχεια θα σηµειώσει τον αριθµό της σχετικής απόφασης στην κατάσταση εργαζοµένων που θα διαβιβάσει, κατά τα παραπάνω, στη ∆/νση Απασχόλησης της ∆ιοίκησης του ΟΑΕ∆.

Αν δεν υπάρχει σηµείωση του αρµόδιου για την επιχορήγηση της επιχείρησης γραφείου απασχόλησης επάνω στις «βεβαιώσεις εργοδότη» σχετική µε την αίτηση της για επιχορήγηση, θα πρέπει το αρµόδιο για την επιδότηση του ξενοδοχοϋπαλλήλου γραφείο ασφάλισης, πριν εκδώσει απόφαση, να επικοινωνήσει

µε το αρµόδιο για την επιχορήγηση της επιχείρησης γραφείο απασχόλησης, για να εξακριβώσει αν ο ξενοδοχοϋπάλληλος έχει ζητήσει επιδότηση. Στη συνέχεια θα εκδώσει, µε σχετική αναφορά της επικοινωνίας αυτής, την απόφαση για την επιδότηση του ξενοδοχοϋπαλλήλου την οποία θα γνωστοποιήσει και στο αρµόδιο για την επιχορήγηση της ξενοδοχειακής επιχείρησης γραφείο απασχόλησης.

Η γνωστοποίηση εξασφαλίζει τη βεβαιότητα ότι δεν θα καταβληθούν δύο επιχορηγήσεις/επιδοτήσεις (στην επιχείρηση και στον ξενοδοχοϋπάλληλο αντίστοιχα) για τις ίδιες ηµέρες ασφάλισης κατά το χρονικό διάστηµα της επιµήκυνσης.

Το αρµόδιο γραφείο απασχόλησης για την επιχορήγηση της ξενοδοχειακής επιχείρησης, οφείλει να διατηρεί φάκελο µε τα στοιχεία της επιχορήγησης όπως φωτοτυπία της «βεβαίωσης εργοδότη» των ξενοδοχοϋπαλλήλων µε τις ηµέρες ασφάλισης κατά το χρονικό διάστηµα της επιµήκυνσης, αποφάσεις σχετικά µε την επιδότηση των εργαζοµένων, υπεύθυνες δηλώσεις των δικαιούχων (εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων) κλπ, από όπου θα προκύπτει ότι η ξενοδοχειακή επιχείρηση µπορεί να επιχορηγηθεί για τις ηµέρες ασφάλισης που έχουν καταχωρηθεί στην 7η στήλη και ότι για αυτές δεν επιδοτήθηκαν οι εργαζόµενοι.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Επίλυση διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει µεταξύ των εργοδοτών και των Υπηρεσιών του ΟΑΕ∆ (ΚΠΑ2) , θα επιλύεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕ∆.

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στην αρµόδια Υπηρεσία µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης.

 

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στην Σοφία Κακούρη κ ΣΙΑ ΟΕ δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Share