Οικονομικά Στοιχεία

Στην ενότητα αυτή σύντομα θα αναρτούμε τα οικονομικά στοιχεία που σχετίζονται με το ΚΕΚ ΚΑΚΟΥΡΗ