Ανθρώπινο Δυναμικό

ΚΕΚ ΚΑΚΟΥΡΗ | Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Κ.Ε.Κ. ΚΑΚΟΥΡΗ αναγνωρίζοντας τη σημασία τoυ ανθρωπίνου δυναμικού ως τον σημαντικότερο παράγοντα για την εκπλήρωση των στόχων και επιδιώξεων του, έχει στελεχώσει όλες του τις δομές με ένα άρτιο σύνολο διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού αλλά και συνεργάζεται παράλληλα και με ένα πλήθος εξωτερικών συνεργατών, με πολυετή και πλούσια εμπειρία στο χώρο της Επαγγελματικής Κατάρτισης, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των προγραμμάτων κατάρτισης.

Όλο το μόνιμο διοικητικό προσωπικό του είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με συνεχή εκπαίδευση σε θέματα κατάρτισης και νέων τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, διαθέτουν εμπειρία στον σχεδιασμό και τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Κ.Ε.Κ. ΚΑΚΟΥΡΗ στελεχώνεται από άρτια επιστημονικά καταρτισμένους και έμπειρους εκπαιδευτές ενηλίκων. Εφαρμόζοντας ένα σύστημα εσωτερικής αξιολόγησης των εκπαιδευτών καταφέρνει να επιλέξει τους καταλληλότερους εκπαιδευτές, διατηρώντας υψηλό το επίπεδο παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Οι εκπαιδευτές μέσα από συμμετοχές σε συνέδρια και κατάλληλες μετεκπαιδεύσεις και εξειδικεύσεις, ενημερώνονται για τις εξελίξεις σε θέματα του γνωστικού τους αντικειμένου και της εκπαίδευσης ενηλίκων.