Επιχειρησιακά Προγράμματα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Πρόγραμμα ICT4GROWTH του ΕΣΠΑ

Αναφέρεται σε Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης – παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
JEREMIE Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η πρωτοβουλία ενισχύει μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων (Β’ κύκλος)

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες νέων με έμφαση σε αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση καινοτομικών ιδεών και περιβαλλοντικά φιλικών παραγωγικών διαδικασιών.

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Πιλοτική δράση για την υποστήριξη Νέων

Πιλοτική δράση για την υποστήριξη Νέων για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Οικονομική ενίσχυση ανέργων ή απειλούμενων από την ανεργία γυναικών για ίδρυση επιχειρήσεων μικρής κλίμακας, σε συνδυασμό με ενίσχυση της πρόσληψης ανέργων από τις νέες επιχειρήσεις.